شرکت در پنجمین نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای سازمانهای مردم نهاد استان اصفهان سال ۱۳۹۵

شرکت در پنجمین نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای سازمانهای مردم نهاد استان اصفهان سال ۱۳۹۵

در بهمن ماه سال ۹۵ جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست با شرکت در پنجمین نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای سازمانهای مردم نهاد استان

Read more