برگزاری کارگاه آموزشی «من و محیط زیست» دفتر مرکزی پیام نور سال ۱۳۹۵

برگزاری کارگاه آموزشی «من و محیط زیست» دفتر مرکزی پیام نور سال ۱۳۹۵

از برنامه های ابداعی و مختص جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست اصفهان کارگاه آموزشی (من و محیط زیست) می باشد که برای اقشار

Read more