شرکت در پنجمین نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای سازمانهای مردم نهاد استان اصفهان سال ۱۳۹۵

شرکت در پنجمین نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای سازمانهای مردم نهاد استان اصفهان سال ۱۳۹۵

در بهمن ماه سال ۹۵ جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست با شرکت در پنجمین نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای سازمانهای مردم نهاد استان

Read more

مشارکت درکارگاه تکمیلی تدوین برنامه مدیریت جامع حوضه آبریز تالاب گاوخونی سال ۱۳۹۵

مشارکت درکارگاه تکمیلی تدوین برنامه مدیریت جامع حوضه آبریز تالاب گاوخونی سال ۱۳۹۵

در تاریخ ۲۶ بهمن سال ۹۵ اعضای جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست درکارگاه تکمیلی تدوین برنامه مدیریت جامع حوضه آبریز تالاب گاوخونی که در

Read more