گرامیداشت روز زمیـن پاک سال ۱۳۹۶

گرامیداشت روز زمیـن پاک سال ۱۳۹۶

به مناسبت گرامیداشت روز زمین پاک در تاریخ ۲ اردیبهشت پاکسازی سایت مردمی تپه های ماسه ای (ریگسرا ) با حضور جامعه محلی و اعضای جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست انجام شد.