پاکسازی مردمی بخشی از فضای سبز شهرداری منطقه ۱۱ سال ۱۳۹۵

پاکسازی مردمی بخشی از فضای سبز شهرداری منطقه ۱۱ سال ۱۳۹۵

پاکسازی محیط زیست همواره یکی از فعالیت های داوطلبانه و تاثیر گذار در برنامه های جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست اصفهان بوده، اینبار با همکاری مردم و در بخشی از فضای سبز شهرداری منطقه ۱۱ اصفهان برگزار شد و مورد استقبال اهالی آن منطقه قرار گرفت.