نشست و انتخابات شبکه سازمان های مردم نهاد استان اصفهان سال ۱۳۹۵

نشست و انتخابات شبکه سازمان های مردم نهاد استان اصفهان سال ۱۳۹۵

انتخـاب مجدد نماینـده جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست با حداکثـر آراء به عنوان عضور شورای هماهنگی سمن های استان به مدت ۲ سال در این نشست.