مشارکت درکارگاه تکمیلی تدوین برنامه مدیریت جامع حوضه آبریز تالاب گاوخونی سال ۱۳۹۵

مشارکت درکارگاه تکمیلی تدوین برنامه مدیریت جامع حوضه آبریز تالاب گاوخونی سال ۱۳۹۵

در تاریخ ۲۶ بهمن سال ۹۵ اعضای جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست درکارگاه تکمیلی تدوین برنامه مدیریت جامع حوضه آبریز تالاب گاوخونی که در شهرکرد برگزار شد شرکت کرده و با شعار حفظ تالاب ها برای مردم، برای طبیعت هم صدا شدند.