مدارس تالابی سال ۱۳۹۵

مدارس تالابی سال ۱۳۹۵

برنامه ی آموزشی تالاب در مدارس حاشیه تالاب گاوخونی در شهر ورزنه و روستای باقر آباد از جمله اقداماتی است که برای آموزش و حمایت از تالاب گاوخونی در سال ۹۵ به همت اعضای جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست و جامعه محلی صورت گرفت.