طرح جنگلانه، کاشت بذر بادام کوهی در منطقـه لنجان سال ۱۳۹۵

طرح جنگلانه، کاشت بذر بادام کوهی در منطقـه لنجان سال ۱۳۹۵

تعدادی از اعضای جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست اصفهان در طرح جنگلانه سال ۱۳۹۵ همراه با برخی از اعضای جمعیت طبیعت یاران، اقدام به کاشت بذر بادام کوهی در منطقه لنجان اصفهان نمودند.