شرکت در کارگاه SGP سال ۱۳۹۶

شرکت در کارگاه SGP سال ۱۳۹۶

شرکت اعضای جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست در کارگاه مشورتی تدوین راهبرد فعالیت برنامه کمـک های کوچک تسهیـلات محیط زیست جهـانی برای فاز عملیاتی ششم در اردیبهشت ماه سال ۹۶٫