شرکت در پنجمین نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای سازمانهای مردم نهاد استان اصفهان سال ۱۳۹۵

شرکت در پنجمین نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای سازمانهای مردم نهاد استان اصفهان سال ۱۳۹۵

در بهمن ماه سال ۹۵ جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست با شرکت در پنجمین نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای سازمانهای مردم نهاد استان اصفهان اقدام به حمایت از پویش ملی زاینده رود صدایم می زند…. نمود و همچنین مسابقه نقاشی با موضوع زاینده رود. این نمایشگاه در محل دائمـی نمـایشگاه هـای بین المللـی پل شهرستان برگزار شد.