شرکت در ششمین نشست سازمان های غیردولتی محیط زیست ومنابع طبیعی کشور

شرکت در ششمین نشست سازمان های غیردولتی محیط زیست ومنابع طبیعی کشور

شرکت تعدادی از اعضای فعال جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست در ششمین نشست سازمان های غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی کشور با نگاهی به آینده ظرفیت سازی و توان افزایی در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی در بهمن ماه سال ۹۵٫