شرکت در شانزدهـمین نمایشگـاه بین المللـی محیط زیسـت سال ۱۳۹۵

شرکت در شانزدهـمین نمایشگـاه بین المللـی محیط زیسـت سال ۱۳۹۵

نمایشگاه بین المللی تهران، سالن ۳۵، غرفه ۳۲۲

در حمایت از پویش ملی زاینده رود صدایم می زند

                                                          

بازدید دکتر ابتکار، معاون رئیس جمهـور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست  ومهندس ظهرابی، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان از غرفه ی جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست