رونمایی از پویش ملی «جلوگیری از اسراف غذا» سال ۱۳۹۵

رونمایی از پویش ملی «جلوگیری از اسراف غذا» سال ۱۳۹۵

قرائت بیانیه توسط خانم خوشه عظیم پور، هماهنگ کننده سازمان های مردم نهاد زیست محیطی استان اصفهان در همایش چترهمکاری، با حضور دکتر معصومه ابتکار