برگزاری کارگاه آموزشی «من و محیط زیست» دفتر مرکزی پیام نور سال ۱۳۹۵

برگزاری کارگاه آموزشی «من و محیط زیست» دفتر مرکزی پیام نور سال ۱۳۹۵

از برنامه های ابداعی و مختص جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست اصفهان کارگاه آموزشی (من و محیط زیست) می باشد که برای اقشار و سنین مختلف در چند سال اخیر اجرا شده است . یکی از این برنامه ها ویژه پرسنل، اسـاتید و هیئت علمی دانشـگاه پیام نور اصفهان برگزار شد.