برگزاری رویداد جهانـی ساعت زمین سال ۱۳۹۶

برگزاری رویداد جهانـی ساعت زمین سال ۱۳۹۶

هر ساله  ۲۵ ماه مارس و همگام با مردم جهان ساعتی را به احترام زمین در خاموشی سپری میکنیم که امسال در تاریخ ۵ فروردین ماه و در ساعت ۸:۳۰ شب در میدان نقش جهان با حضور مردم فهیم شهر اصفهان و اعضای جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست این برنامه برگزار شد.

به احترام زمین تنها یک ساعت چراغ ها را خاموش کنیم