برنامه آموزشی « نه به کیسه پلاستیکی» به صورت مشارکتی سال ۱۳۹۵

برنامه آموزشی  « نه به کیسه پلاستیکی» به صورت مشارکتی سال ۱۳۹۵

برنامه آموزشی (نه به کیسه پلاستیکی) که در راستای اشاعه و حمایت از پویش (اصفهان بدون کیسه پلاستیک) صورت میگیرد، این بار در مدرسه دخترانه آسیه برقرار بود و در کنار آموزش های لازم در این زمینه مسابقه ای بین کیسه هـای پارچه ای که دانش آموزان دوخته بودند نیز برگزار شد.