کارگاه مشارکتی تغییر و تحول در بخش کشاورزی سال ۱۳۹۶

کارگاه مشارکتی تغییر و تحول در بخش کشاورزی سال ۱۳۹۶

شرکت تعدادی از اعضای جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست اصفهان در برگزاری و تسهیلگری کارگاه مشارکتی تغییر و تحول در بخش کشاورزی در خرداد ماه سال ۹۶٫