شرکت نماینده جمعیت در همایش ملی نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی سال ۱۳۹۶

شرکت نماینده جمعیت در همایش ملی نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی سال ۱۳۹۶

شرکت نماینده جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست اصفهان در همایش ملی نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی شهرهای مراکز استانی با محوریت محیط زیست و توسعه پایدار باحضور سرکار خانم دکتر ابتکار در تیرماه سال ۹۶٫