حمایت از یوزپلنگ آسیایی در جمع جوانان هلال احمر

حمایت از یوزپلنگ آسیایی در جمع جوانان هلال احمر

احسـاس مسئولیت اجتماعـی جـوانان برگزیده هلال احمر

در قبال محیط زیست و اعلام حمایت آنها از یوزپلنگ ایرانی