برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با پرندگان و پرنده نگری

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با پرندگان و پرنده نگری

کارگاه آموزشی آشنایی با پرندگان و پرنده نگری بخش مقدماتی باحضور ثبت نام کنندگان در محل دفتر جمعیت

و بخش دوم پرنده نگری در حاشیه ی زاینده رود

 

                                         

                                          و

و در پایان تیمار و رهاسازی این پرنده زیبا در طبیعت