کارگاه اصول حمایتگیری در فعالیت های اجتماعی ویژه سمن

کارگاه اصول حمایتگیری  در فعالیت های اجتماعی ویژه سمن

این کارگاه دو روزه به منظور توانمندسازی سمن های زیست محیطی در حمایتگیری در فعالیت های اجتماعی با تسهیلگری آقای دکتر ابوالفضل وطن پرست از سوی جمعیت برگزار شد.