کارگاه آموزشی «من و محیط ‌زیست» روستای کبریت

آموزش های محیط زیستی و پاکسازی به همراه ساکنین روستای کبریت. اردیبهشت ۱۳۹۴