روز زمین پاک و پاکسازی منطقه حفاظت شده کلاه قاضی

به مناسبت دوم اردیبهشت و گرامیداشت روز زمین پاک عده ای از اعضای جمیعت اقدام به پاک سازی منطقه کلاه قاضی کردند ۲/۲/ ۱۳۹۴