برگزاری نمایشگاه کودک، مشارکت، تسهیلگری

بازی، سرگرمـی و  نقاشـی

در کنار آشنایـی با تالاب ها،

ضرورت وجود، خطرات و آسیب های وارد به آنها